Regulamin

Szanowny Kliencie, poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz zasady działania Sklepu internetowego MMAT AGRO TECHNOLOGY prowadzonego przez:

MMAT AGRO TECHNOLOGY Wojciech Mikołajczak
64-111 Lipno, Gronówko 23a
e-mail: info@mmat.pl
telefon: 695 656 676
NIP: 6972067584, REGON: 411532546

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail biuro@mmat.pl lub numerem telefonu +48 65 527 15 20 Nasz dział obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00. Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

Życzymy udanych zakupów!
Zespół Sklepu internetowego MMAT AGRO TECHNOLOGY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMAT AGRO TECHNOLOGY

obowiązuje od dnia 25.02.2023 r.

Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia Kupującym zapoznanie się z Towarami i zawarcie umowy sprzedaży, a także świadczy na rzecz Kupujących Usługi drogą elektroniczną.

§1 DEFINICJE

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Dostawa – dostarczenie Towaru zakupionego w Sklepie na Adres wskazany przez Kupującego.

3. Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

5. Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana nieodpłatnie Kupującemu, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia i wyświetlenie podsumowania dotyczącego Ceny poszczególnych produktów.

8. KupującyKonsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

9. Miejsce wydania rzeczy – Adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.

10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i Dostawę.

12. Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku .

13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

14. Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem umowy.

15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu, a z treści Umowy wynika, że jest on bezpośrednio związany z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

16. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

17. Regulamin – niniejszy dokument określający m.in. zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu na rzecz Kupujących. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego jak i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

18. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.mmat.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

19. Sprzedawca – MMAT AGRO TECHNOLOGY Wojciech Mikołajczak, 64-111 Lipno, Gronówko 23a, e-mail: info@mmat.pl, telefon:655271520, NIP: 6972067584, REGON: 5411532546.

20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

21. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

22. Towar – Produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

23. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

24. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z umową o świadczenie usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj płatności; Miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§2 WARUNKI OGÓLNE

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie realizuje wysyłki za granicę.

3. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary zgodne z Umową, rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu Dostawy.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. wysłania na wskazany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia;
b. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego Miejsca wydania rzeczy wydrukowanego Dowodu zakupu.

7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację prowadzoną z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z Systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie Produktu do Koszyka;
b. wybór rodzaju Dostawy (dostępne rodzaje dostawy: przesyłka kurierska, odbiór osobisty);
c. wybór metody płatności (dostępne metody płatności: tradycyjny przelew bankowy, przelew on-line, płatność za pobraniem u kuriera, płatność gotówką przy odbiorze osobistym, BLIK);
d. wybór Miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ze swojej winy nie był w stanie spełnić świadczenia i poinformował o tym Sprzedawcę.

5. Zawarcie umowy z Kupującym niebędącym Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Kupującego niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

7. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

8. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z Dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania rzeczy.

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY [ZWROT TOWARU]

1.Wszystkie wskazane w niniejszym paragrafie uprawnienia Konsumenta dotyczące zwrotu Towaru przysługują również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu dokonanego za pobraniem, za pomocą paczkomatu oraz przesyłek wysyłanych za pośrednictwem usługi e-paczka.

§5 REKLAMACJE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta

1. Wszystkie wskazane w niniejszym paragrafie uprawnienia przysługujące Konsumentowi w przypadku braku zgodności Towaru z Umową dotyczą także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

3.Towar jest zgodny z Umową , jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
– przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w pkt. c i d powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt. c i d powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową , Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową.

10. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

11. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

12. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, gdy:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową
b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy ;
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy , w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

14. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy , jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

15. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

16. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Konsument może składać w dowolnej formie. Pismo reklamacyjne powinno być wysłane na adres Sprzedawcy.

17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

18. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem sześciu lat, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

19. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
c. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online.
Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta

20. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wady (rękojmia).

21. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

22. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

23. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Pismo reklamacyjne powinno być wysłane na adres Sprzedawcy.

24. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

§6 USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne, które nie wymagają zapłaty Ceny: Konto, Koszyk, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Kupującego– (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupującym możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez okres, w którym w Koszyku Użytkownika znajdują się niezakupione Produkty. W momencie złożenia zamówienia i jego skutecznego opłacenia dochodzi do zakończenia świadczenia usługi.

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego towaru do elektronicznego Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy : Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Kupującego niebędącego Konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie pola „Wypisz mnie” lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz mnie”.

8. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

9. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Kupujący może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

12. Ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: mmat.pl

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3.Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Kupujący będą informowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu, w przypadku Kupujących zapisanych do Newslettera lub posiadających aktywne Konto – w formie wiadomości mailowej.

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego pod adresem www.mmat.pl W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.